Odzyskaj podatek z zagranicy w Tomaszowie Mazowieckim! Zwrot podatku z Norwegii, Niemiec, Holandii, Belgii i Anglii.

Juї dziś moїesz staraж siк o peіny zwrot podatku z zagranicy. Dziкki naszej firmie moїesz odzyskaж nawet 100 % zapіaconego podatku za granicą. Staramy siк, aby speіniж Twoje oczekiwania. Dla Ciebie dbamy o jakośж i dostкpnośж usіugi.

Czytaj wiкcej ...

O Nas

    Biuro Rachunkowe KONKRET stawia sobie za cel profesjonaln? i rzeteln? obs?ug? finansowo-ksi?gow? swoich Klient?w po najbardziej konkurencyjnych cenach. Dzia?amy na podstawie licencji - certyfikatu ksi?gowego wydanego przez Ministerstwo Finans?w. Posiadamy polis? ubezpieczeniow? od odpowiedzialno?ci cywilnej na warto?? 10 000 EURO. Pracujemy na oprogramowaniu komputerowym zgodnie z wymogami Ministerstwa Finans?w. W kontaktach z urz?dami korzystamy z drogi elektronicznej (dokumenty ZUS, deklaracje US, sprawozdania GUS, PFRON).
    Atutem biura s? wysokie kwalifikacje oraz ci?g?e doskonalenie zawodowe - szkolenia, warsztaty. Posiadamy do?wiadczenie w kontaktach z urz?dami (udzia? w kontrolach US, ZUS); ponadto warto zaznaczy?, i? w?a?cicielka biura ma r?wnie? kilkuletnie do?wiadczenie z pracy w roli urz?dnika.
    Satysfakcja Naszych Klient?w jest dla nas najwa?niejsza. Dlatego te? opr?cz us?ug podstawowych oferujemy tak?e us?ugi dodatkowe, kt?rych celem jest wsparcie Klienta. Stawiamy na jako?? ?wiadczonych us?ug - w sytuacjach trudnych staramy si? pomaga? w rozwi?zaniu danego problemu /np. analiza sytuacji finansowej, kontrola koszt?w/. W ramach wsp??pracy udzielamy informacji, wyja?nie? w zakresie obowi?zuj?cych przepis?w prawa. Wsp??pracujemy na sta?e z Kancelari? Radc?w Prawnych.