Odzyskaj podatek z zagranicy w Tomaszowie Mazowieckim! Zwrot podatku z Norwegii, Niemiec, Holandii, Belgii i Anglii.

Juї dziś moїesz staraж siк o peіny zwrot podatku z zagranicy. Dziкki naszej firmie moїesz odzyskaж nawet 100 % zapіaconego podatku za granicą. Staramy siк, aby speіniж Twoje oczekiwania. Dla Ciebie dbamy o jakośж i dostкpnośж usіugi.

Czytaj wiкcej ...

Oferta

I. Usługi ksi?gowe /zakres czynno?ci podstawowych/:

1. Ewidencja przychod?w (rycza?t) bez VAT
- sprawdzenie dokument?w pod wzgl?dem formalno - rachunkowym
- wystawienie ewentualnych not koryguj?cych
- prowadzenie wykazu ?rodk?w trwa?ych oraz warto?ci niematerialnych i prawnych
- prowadzenie ewidencji wyposa?enia
- poinformowanie Klienta o wysoko?ci zobowi?zania wobec US z tytu?u zrycza?towanego podatku dochodowego (PPE)
- sta?? opiek? i mo?liwo?? konsultacji

2. Ewidencja przychod?w (rycza?t) z VAT

- sprawdzenie dokument?w pod wzgl?dem formalno - rachunkowym
- wystawienie ewentualnych not koryguj?cych
- wprowadzenie dokument?w do ewidencji VAT zakup?w i sprzeda?y
- sporz?dzenie deklaracji VAT i jej wys?anie do US
- prowadzenie wykazu ?rodk?w trwa?ych oraz warto?ci niematerialnych i prawnych
- prowadzenie ewidencji wyposa?enia
- poinformowanie Klienta o wysoko?ci zobowi?zania wobec US z tytu?u zrycza?towanego podatku dochodowego (PPE)
- poinformowanie Klienta o wysoko?ci zobowi?zania wobec US z tytu?u podatku VAT
- sta?? opiek? i mo?liwo?? konsultacji

3. Ksi?ga przychod?w i rozchod?w bez VAT

- sprawdzenie dokument?w pod wzgl?dem formalno - rachunkowym
- wystawienie ewentualnych not koryguj?cych
- wprowadzanie dokument?w do ksi?gi przychod?w i rozchod?w
- prowadzenie ewidencji ?rodk?w trwa?ych oraz warto?ci niematerialnych i prawnych
- prowadzenie ewidencji wyposa?enia
- poinformowanie Klienta o wysoko?ci zobowi?zania wobec US z tytu?u podatku dochodowego (PIT-5/PIT-5L)
- sta?? opiek? i mo?liwo?? konsultacji

4. Ksi?ga przychod?w i rozchod?w z VAT

- sprawdzenie dokument?w pod wzgl?dem formalno - rachunkowym
- wystawienie ewentualnych not koryguj?cych
- wprowadzanie dokument?w do ksi?gi przychod?w i rozchod?w
- wprowadzenie dokument?w do ewidencji VAT zakup?w i sprzeda?y
- sporz?dzenie deklaracji VAT i jej wys?anie do US
- prowadzenie ewidencji ?rodk?w trwa?ych oraz warto?ci niematerialnych i prawnych
- prowadzenie ewidencji wyposa?enia
- poinformowanie Klienta o wysoko?ci zobowi?zania wobec US z tytu?u podatku dochodowego (PIT-5/PIT-5L)
- poinformowanie Klienta o wysoko?ci zobowi?zania wobec US z tytu?u podatku VAT
- sta?? opiek? i mo?liwo?? konsultacji

5. Ksi?gi handlowe (pe?na ksi?gowo??)

- sprawdzenie otrzymanych dokument?w pod wzgl?dem formalnym i rachunkowym
- wystawienie ewentualnych not koryguj?cych
- dekretacj?
- zapisy w ksi?gach handlowych
- wprowadzenie dokument?w do rejestru VAT sprzeda?y i zakup?w
- sporz?dzenie deklaracji VAT i jej wys?anie do Urz?du Skarbowego
- prowadzenie ewidencji ?rodk?w trwa?ych oraz warto?ci niematerialnych i prawnych,
- poinformowanie Klienta o wysoko?ci zobowi?zania wobec US z tytu?u podatku dochodowego
- poinformowanie Klienta o wysoko?ci zobowi?zania wobec US z tytu?u podatku VAT
- sta?? opiek? i mo?liwo?? konsultacji


II. Us?ugi kadry-p?ace /zakres czynno?ci podstawowych/:

- Naliczanie wynagrodze? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami
- Sporz?dzanie oraz przekazywanie rozlicze? i deklaracji do US i ZUS
- Przygotowywanie raport?w RMUA dla ubezpieczonych
- Prowadzenie ewidencji wynagrodze? pracownik?w
- Sporz?dzanie za?wiadcze? o zatrudnieniu i zarobkach
- Przygotowywanie um?w/?wiadectw pracy
- Sporz?dzanie dokumentacji zwi?zanej z chorob? pracownika(Z-3)/ dostarczanie zwolnie? lekarskich do ZUS
- Informowanie Klienta o wysoko?ci zobowi?zania wobec US z tytu?u zaliczki miesi?cznej na podatek dochodowy od wynagrodze? (zPIT-4)
- Informowanie Klienta o wysoko?ci zobowi?zania wobec ZUS z tytu?u ubezpiecze? spo?ecznych od wynagrodze? (DRA, RCA, RSA)
- Sporz?dzanie rozlicze? rocznych pracownik?w
- Sta?? opiek? i mo?liwo?? konsultacji


III. Us?ugi dodatkowe/inne

- pomoc przy zak?adaniu dzia?alno?ci gospodarczej
- aktualizacja danych w prowadzonej dzia?alno?ci (np.EDG,NIP)
- przygotowywanie pism/wyja?nie?/korekt dla US/ZUS
- analiza finansowa /wg potrzeb Klienta/
- kontrola koszt?w/przygotowywanie okresowych raport?w wg potrzeb Klienta/
- prowadzenie klasyfikacji koszt?w do danego zlecenia /przy KPIR/
- pomoc/uzyskanie za?wiadcze? o nie zaleganiu w US/ZUS
- przygotowanie wniosku o roz?o?enie na raty zobowi?za? wobec US/ZUS
- sprawozdania dla Urz?du Statystycznego (GUS)
- transakcje UE (WDT/WNT)
- potwierdzenie ubezpieczenia ZUS dla cel?w oddelegowania do pracy za granic? (E-101)
- potwierdzenie ubezpieczenia NFZ (pobyt za granic? ? EKUZ)
- dofinansowania/rozliczenia PFRON
- pomoc w zakresie uzyskania dofinansowa? z PUP
- przygotowywanie sprawozda? dla potrzeb kredytowych