Odzyskaj podatek z zagranicy w Tomaszowie Mazowieckim! Zwrot podatku z Norwegii, Niemiec, Holandii, Belgii i Anglii.

Juї dziś moїesz staraж siк o peіny zwrot podatku z zagranicy. Dziкki naszej firmie moїesz odzyskaж nawet 100 % zapіaconego podatku za granicą. Staramy siк, aby speіniж Twoje oczekiwania. Dla Ciebie dbamy o jakośж i dostкpnośж usіugi.

Czytaj wiкcej ...

Regulamin

1. Przed rozpocz?ciem korzystania ze strony www.biuro-konkret.eu prosimy o zapoznanie si? z niniejszym regulaminem.
2. W?a?cicielem strony biuro-konkret.eu jest firma KONKRET Marzena Dula z siedzib? w Tomaszowie Mazowieckim , ul. Szcz??liwa 59.
3. Korzystanie ze strony internetowej biuro-konkret.eu podlega ograniczeniom wynikaj?cym z przepis?w prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad post?powania obowi?zuj?cych wszystkich u?ytkownik?w internetu.
4. W?a?ciciel strony internetowej biuro-konkret.eu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na stonie oraz do ca?kowitego zaprzestania udost?pniania strony lub jej likwidacji bez uprzedniego powiadamiania u?ytkownik?w.
5. Strona internetowa biuro-konkret.eu ma charakter wy??cznie informacyjny.
6. Strona internetowa biuro-konkret.eu zosta?a opracowana z do?o?eniem wszelkiej staranno?ci i w oparciu o wiarygodn? wiedz?.
7. W?a?ciciel strony biuro-konkret.eu nie ponosi odpowiedzialno?ci za ewentualne b??dy oraz wszelkie inne skutki decyzji podejmowanych przez u?ytkownik?w na podstawie informacji zawartych na stronie.
8. W?a?ciciel strony biuro-konkret.eu nie ponosi odpowiedzialno?ci za ewentualne r??nice pomi?dzy elektroniczn? a fizyczn? postaci? dystrybowanych produkt?w.
9. Korzystanie ze strony biuro-konkret.eu w spos?b inny ni? stricte informacyjny wymaga wyra?nej uprzedniej pisemnej zgody w?a?ciciela strony.
10. Modyfikowanie niniejszej strony lub rozpowszechnianie jej w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody w?a?ciciela jest zabronione.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maj? zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.