Odzyskaj podatek z zagranicy w Tomaszowie Mazowieckim! Zwrot podatku z Norwegii, Niemiec, Holandii, Belgii i Anglii.

Juї dziś moїesz staraж siк o peіny zwrot podatku z zagranicy. Dziкki naszej firmie moїesz odzyskaж nawet 100 % zapіaconego podatku za granicą. Staramy siк, aby speіniж Twoje oczekiwania. Dla Ciebie dbamy o jakośж i dostкpnośж usіugi.

Czytaj wiкcej ...

Zasady wsp??pracy

    Pocz?tek wsp??pracy to zawarcie umowy na obs?ug? wg Pa?stwa potrzeb.Przedstawiamy Pa?stwu standardowy projekt umowy w celu zapoznania si? i zaproponowania ewentualnych uwag.
    W momencie ustalenia warunk?w wsp??pracy umowa zostaje zawarta. Podpisanie umowy z naszym biurem nie musi oznacza? odci?cia Pa?stwa od w?asnej dokumentacji. W ka?dej chwili, oczywi?cie po wcze?niejszym ustaleniu - maj? Pa?stwo mo?liwo?? wgl?du do w?asnej dokumentacji. Najcz??ciej proponujemy Klientom odbi?r dokument?w po zamkni?ciu roku podatkowego tj. po rozliczeniu rocznym z?o?onym do US. Oczywi?cie istnieje r?wnie? mo?liwo?? przechowywania dokumentacji w naszym biurze. Wyb?r nale?y do Pa?stwa.

    Po podpisaniu umowy z naszym biurem przejmujemy za Pa?stwa w uzgodnionym zakresie obowi?zki ksi?gowe, kadrowo - p?acowe. Dzi?ki temu koncentruj? si? Pa?stwo na przedmiocie swojej dzia?alno?ci i ograniczaj? swoje czynno?ci ksi?gowe do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych. W umowie ustalamy cz?stotliwo?? i spos?b przekazywania dokumentacji ksi?gowej oraz spos?b przekazywania informacji na temat wysoko?ci bie??cych zobowi?za? wobec np. US, ZUS.

    Poni?ej przedstawiamy kr?tki opis miesi?cznych czynno?ci zwi?zanych z obs?ug? Pa?stwa firmy przez nasze biuro:
1.  Na kilka dni przed zako?czeniem miesi?ca kontaktujemy si? z Klientem telefoniczne lub za po?rednictwem Internetu i ustalamy dane dotycz?ce listy p?ac;
2.  Na podstawie otrzymanych danych sporz?dzamy list? p?ac, deklaracje PIT-4 i ZUS. Deklaracje do urz?d?w wysy?ane s? przez nas -Pa?stwo dostaj? od nas informacj? o wysoko?ci zobowi?za? oraz terminach p?atno?ci na adres email lub telefonicznie;
3.  W terminie 7 dni kalendarzowych od zako?czenia miesi?ca dostarczaj? Pa?stwo dokumenty zwi?zane z prowadzon? dzia?alno?ci? do biura /osobi?cie, poczt?, mo?liwy odbi?r przez biuro/;
4.  Po zweryfikowaniu otrzymanych dokument?w dokonujemy odpowiednich ksi?gowa?;
5.  Po zamkni?ciu okresu ksi?gowego informujemy Klienta o wynikach, sporz?dzamy/wysy?amy deklaracje do US oraz informujemy Pa?stwa o wysoko?ci zobowi?za? wobec US;