Odzyskaj podatek z zagranicy w Tomaszowie Mazowieckim! Zwrot podatku z Norwegii, Niemiec, Holandii, Belgii i Anglii.

Juї dziś moїesz staraж siк o peіny zwrot podatku z zagranicy. Dziкki naszej firmie moїesz odzyskaж nawet 100 % zapіaconego podatku za granicą. Staramy siк, aby speіniж Twoje oczekiwania. Dla Ciebie dbamy o jakośж i dostкpnośж usіugi.

Czytaj wiкcej ...

ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY

Je?li pracowa?e? legalnie za granic? i pracodawca odprowadza? od Twojego wynagrodzenia podatek - mo?esz stara? si? o zwrot nadp?aty tego podatku. Mo?esz skorzysta? r?wnie? z ulg podatkowych obowi?zuj?cych na terenie danego kraju, w kt?rym by?e? zatrudniony.

Odzyskaj podatek z zagranicy w Tomaszowie Mazowieckim!

Zajmujemy si? rozliczeniami podatkowymi z tytu?u zatrudnienia w: Anglia, Irlandia, Niemcy, Holandia, Belgia, Norwegia, Szwecja, Czechy, S?owacja, Hiszpania, Kanada, USA.

Ju? dzi? mo?esz stara? si? o pe?ny zwrot podatku z zagranicy. Dzi?ki naszej firmie mo?esz odzyska? nawet 100 % zap?aconego podatku za granic?. Dla Ciebie dbamy o jako?? i dost?pno?? us?ugi.

Rodzaj wymaganych dokument?w uzale?niony jest od specyfiki przepis?w podatkowych danego kraju.
Podstawowe wymagane dokumenty dla cel?w uzyskania wst?pnej bezp?atnej kalkulacji tj. kwoty zwrotu podatku jak? mo?esz uzyska? poni?ej:

Anglia - P45, P60 lub PAYSLIPY (odcinki wyp?at)
Irlandia - P45, P60 lub PAYSLIPY (odcinki wyp?at)
Niemcy - Lohnsteuerkarte
Holandia - Jaaropgave
Belgia - Loonfiche
Norwegia - Loons-og trekkoppgave
Szwecja - KU-13
Czechy - POTVRZENI
S?owacja - POTVRDENIE
Hiszpania - hiszpa?ska karta podatkowa
Kanada - Dokument T4 - Statement of remuneration paid
USA - Dokument W2

W Tomaszowie Mazowieckim us?uga dost?pna tylko u Nas !!!

Gwarantujemy:

  • - mi?? obs?ug?
  • - rzetelno?? i profesjonalizm
  • - bezp?atn? kalkulacj? zwrotu podatku

Pami?taj, ?e mo?esz r?wnie? uzyska? zwrot podatku rozliczaj?c si? do kilku lat wstecz!
Nie zwlekaj, zwrot podatku z zagranicy mo?e znacz?co zasili? Tw?j bud?et domowy!!!

Kontakt tel. 607 627 037